ANNTAC ON-PREMISE


AnnTac เสนอทางเลือกสำหรับจัดเก็บเอกสาร ทั้งกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ และอีเมล แล้วก็เก็บลงในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณสามารถเริ่มต้นได้จากที่อยู่ของคุณเลยภายใน 1 วัน

ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นในการบำรุงรักษาเอกสารกระดาษ พลาสติก ที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ แล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลอัตโนมัติของ AnnTac!